اگر به دنبال  تغییرهای عمده و اساسی و عمیق هستیم که هستیم و باید باشیم.چند راه کلی در پیش روی  ما می باشد :تغییری که به واسطه مسائل سیاسی پیش می اید؛تغییراتی که به واسطه مسائل اقتصادی پیش می اید ...