تبلیغات
لردگان | لردگانیها - لردگان را بشناسیم

سایت جامع شهرستان لردگان
درباره لردگان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ۳۲۴۸ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ‫ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۶۲ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار‫دارد. از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. شهرستان لردگان  بامختصات حداكثر 50 درجه و 16دقیقه طول شرقی و31درجه و44 دقیقه عرض شمالی و جمعیتی بالغ بر194783 نفر، دارای 5 بخش (مركزی، خانمیرزاد، فلارد، طلایه و منج) و 4 شهر (لردگان، آلونی و مالخلیفه و مُنج) و 13 دهستان، به همه استان های همسایه راه ارتباطی داشته که اخیراً جاده خوزستان از این شهرستان عبور كرده و باعث رونق خاص به این منطقه شده است. مرکز این شهرستان، لردگان در دامنه جنوبی کوه آثار عجم (آس جم) و آب باغ قرار دارد. گرداگرد بلندی های این شهر را جنگل های بلوط مزین نموده است که نشان از پوشش جنگلی کل منطقه در گذشته های نه چندان دور است.
‫مسیرهای ورودی و خروجی شهرستان:
مسیر اصفهان- بروجن - لردگان
مسیر شیراز - یاسوج - لردگان (از سمت فِلارد)
مسیر اهواز - ایذه - لردگان ( از سمت مُنج)


‫اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 1800 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻛﻮه آﺛﺎر ﻋﺠﻢ ( آس ﺟﻢ) و آب ﺑﺎغ‫ در 31 درﺟﻪ و 25 دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 50 درﺟﻪ و 45 دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲﻗﺮار دارد و ﺷﺎﻣﻞ 4‫ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰی، ﻓﻼرد، ﺧﺎﻧﻤﻴﺮزا و ﻣﻨﺞ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﻟﺮدﮔﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻛﺎﻣﻼً‫ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭼﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﻠﻮط ﺑﻮده، ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎی ﺷﻬﺮ را ﻫﻨﻮز ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺑﻠﻮط ﻣﺰﻳﻦ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی زاﮔﺮس و در ﻣﻴﺎن ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎرون دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی‫ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﺑﺎ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﮔﻤﺎن دﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺳﺮاﺳﺮ‫ﻟﻄﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


پیشینه تاریخی ﻟﺮدﮔﺎن:
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮ‫ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺎم ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی آﺑﺎد و ﭘﺮ روﻧﻖ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﺻﺮ‫ﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ دﻳﺪار از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از ﻟﺮدﮔﺎن ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده اﺳﺖ.

‫ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن:
‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم (ﻟﺮدﮔﺎن و ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ)، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺑﻠﻮط‫ ﻣﻨﻄﻘﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن، اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار، ﺑﻨﺎی ﭼﺎرﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز، ﺣﺎﺷﻴﻪ‫رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارﻣﻨﺪ و ﺑﺎرز، اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه‫ﺳﺒﺰ ﻛﻮه، ﭼﺸﻤﻪﻣﻴﺸﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق.

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰی ﻟﺮدﮔﺎن:
‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارﻣﻨﺪ، دﺷﺖ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺗﻨﮓ ﻻﺑﻴﺪ، ﺗﻨﮓ‫ﻣﺴﻦ

هتل ها :
نام هتل: بهاران
مدیر: جمشید شریفی
تلفن: 5222441-0381
نشانی : لردگان - خیابان ولیعصر- میدان نماز

نام هتل: زاگرس 
مدیر : سید علی فاضلی
تلفن: 5220155 – 0382 و 5220155-0382     دورنگار: 5224254-0382
نشانی  : لردگان -  خیابان کلانتری

‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه:
‫اﻳﻦ آﺑﺸﺎر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎی آﺗﺸﮕﺎه در دره ای زﻳﺒﺎ و دﻟﮕﺸﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل 3 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، در205‫45ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ‫آﺑﺸﺎر ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل ﺑﻠﻮط، ﮔﺮدو و ﭼﻨﺎر اﺳﺖ. ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎ و‫آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، زﻳﺒﺎﺋﻲ آن را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮح‫ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺗﻔﺮج در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.


‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن:
‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻜﻲ از‫ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻀﺎی‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارﻣﻨﺪ:
‫اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 52 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﻠﻮط، رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺷﺎن‫ارﻣﻨﺪ، و ﻣﺮاﺗﻊ ﻏﻨﻲ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﻣﻨﺪ اﺳﺖ. جرﻳﺎن داﺋﻤﻲ و ﭘﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ‫ارﻣﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای ورزش و ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ و  ماﻫﻴﮕﻴﺮی اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ:
‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5 ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن رﻳﮓ)
‫2- اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 4 ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن ﻣﻨﺞ)
‫3- اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﻮﮔﺮ

‫‫ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد
‫ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد و از اﺗﺼﺎل ﻓﻼرد و ﭘﺸﺘﻜﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ‫ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ مﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ ﻧﺎم دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ‫ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن160 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ آب ﻓﻼرد در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از‫ﺟﻨﮕﻞ، زﻳﺒﺎﻳﻲﻣﺴﺤﻮر ﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

‫ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی:
‫ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ، ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن ( در روﺳﺘﺎی‫دﻣﺎب)، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﺸﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﻴﺮَﻧﻮ، ﭼﺸﻤﻪ و اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺮﻳﺎر

‫ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز:
‫اﻳﻦ ﭘﺎرك در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ و 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﻪﺳﺎر ‫ﮔﺴﺘﺮده درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﭼﻨﺎر و آب ﮔﻮارا در ﻛﻨﺎر اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در‫آن، ﻣﺤﻴﻄﻲ آرام و ﺟﺬاب را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
‫ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن:
‫اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ آﺑﻲ ﮔﻮارا در 5 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ و 60 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.‫اﻃﺮاف اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎر ﻣﺼﻔﺎی آن روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮای ﻋﺪه زﻳﺎدی از‫ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ
 ‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ (50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻟﺮدﮔﺎن) اﻳﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
‫2- اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﺮد(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 50 ﺟﺎده ﺑﺎغ ﺑﻬﺰاد)

‫ﺑﺨﺶ ﻣ‪ﻨﺞ

‫ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺞ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻟﺮدﮔﺎن ( در 180 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن و 20 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن) و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‫از دو دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻨﺞ، اوره- ﺑﺎرز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺪود 78 ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً‫ﺑﻠﻮط و ﺑﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ای را ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﻛﺎرون 3و4 ﭘﺬﻳﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان زﻳﺎدی از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻲ‫ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی:
‫1- ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق (و بنای باستانی چهارطاق)
2- درﻳﺎﭼﻪ و ﭘﻞ ﺑﺎرز
3-ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪ ﻛﺎرون 3و 4
‫4 - ﺣﺎﺷﻴﻪ‫‫ﺟﺎده ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻜﺮ و آﺑﻬﺎی روان
5- ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺞ و ﺧﺮﺳﺎن

‫ﺑﻨﺎی ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ:
‫اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻛﻮﻫﻲ رﻓﻴﻊ و در ارﺗﻔﺎع 2500 ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده ای ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮای‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺎروان ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎی اﺻﻠﻲ دارای ﭼﻬﺎر ﺑﺮج ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 7‫ﻣﺘﺮ و دروازه ای ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻛﺎروان ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﺑﻮده‫اﺳﺖ.

‫‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ
‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار(40 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن، روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺴﻮار)
‫2- اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ (25ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن روﺳﺘﺎی ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ)
‫3- اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ( 45 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن، روﺳﺘﺎی ﺑﻴﺪﻟﻪ)
‫4- اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز(70 كیلومتر غرب لردگان  ، روستای بارز )

‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻟﺮدﮔﺎن:
‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ‫دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد:
‫1- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮی
‫2- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮی
 ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺸﺎﻳﺮی،‫روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮی راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺳﻮﻏﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن
‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻫﺎی ﻛﺮك و اﺑﺮﻳﺸﻢ، اﻟﺒﺴﻪ ﻣﺤﻠﻲ، ﮔﻠﻴﻢ ﺑﺎﻓﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و‫ﻋﺸﺎﻳﺮی ﺷﺎﻣﻞ: ﭼﻨﺘﻪ ﺑﺎﻓﻲ، ورﻳﺲ ﺑﺎﻓﻲ، ﻧﻤﻜﺪان، ﻣﻔﺮش و .... از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻄﺮح‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﻴﺎت -ﻛﺸﻚ، ﻗﺎرا، روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ-، ﻋﺴﻞ و اﻧﻮاع داروﻫﺎی‫ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﻮﻏﺎت اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.

‫زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ:
‫زﺑﺎن اﻳﻦ ﻗﻮم اﺻﻴﻞ، ﻟﺮی ﺑﺨﺘﻴﺎری اﺳﺖ. اﻳﻦ زﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﻲ دری اﺳﺖ ﻛﻪ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺣﻮادث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻨﻮع زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮدم، ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و‫ﺑﺮﺧﻮردار از اﺻﺎﻟﺘﻲﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻜﻲ زﻳﺒﺎ و‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ و‫ﺳﻨﺘﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.

 
 
>
لینک سایتها و وبلاگهای لردگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت